Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An

Theo dõi TPNY trên

Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY

Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An

Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 150.000 – 200.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
15 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 150.000 – 200.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 3mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 4mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 3mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 4mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 3mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 4mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Lưu ý: Bảng Báo giá chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0825.281.514 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Dĩ An

Các dịch vụ liên quan chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An của TPNY

5/5 - (1 bình chọn)
Chia Sẻ