Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 6

Theo dõi TPNY trên

Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 6 của TPNY

Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 6

Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 6

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò nóng tại quận 6 của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 6

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 150.000 – 200.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò nóng tại quận 6 của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 6

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
15 Đơn giá thi công chống thấm tường sử dụng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò nóng tại quận 6 của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 6

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 3mm Từ 150.000 – 200.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò bitumode 4mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 3mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò breiglas 4mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 3mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò vetroasfalto 4mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 3mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò lemax 4mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn sử dụng màng khò nóng tại quận 6 của TPNY

Stt

Hạng mục thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng tại quận 6

Đơn giá
1 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 3mm Từ 170.000 – 220.đ/m²)
2 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng bitumode 4mm Từ 155.000 – 205.đ/m²)
3 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 3mm Từ 175.000 – 225.đ/m²)
4 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng breiglas 4mm Từ 180.000 – 230.đ/m²)
5 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 3mm Từ 185.000 – 235.đ/m²)
6 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng vetroasfalto 4mm Từ 190.000 – 240.đ/m²)
7 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
8 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò nóng lemax 4mm Từ 200.000 – 250.đ/m²)
9 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt trơn 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)
10 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 3mm Từ 220.000 – 280.đ/m²)
11 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò copernit mặt cát 4mm Từ 250.000 – 350.đ/m²)
12 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát Từ 195.000 – 245.đ/m²)
13 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát Từ 200.000 – 250.đ/m²)
14 Đơn giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm sử dụng màng khò Hyperbits TCA 3mm Từ 195.000 – 245.đ/m²)

Lưu ý: Bảng Báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 6 của TPNY trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0825.281.514 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 6

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 6

Các dịch vụ liên quan chống thấm màng khò nóng tại quận 6 của TPNY

5/5 - (2 bình chọn)
Chia Sẻ