Bảng giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận giá rẻ nhất

Theo dõi TPNY trên

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận của TPNY

Bảng giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận giá rẻ nhất

Bảng giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận giá rẻ nhất

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà trọn gói tại Phú Nhuận giá rẻ

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm chân tường 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận bằng Sika

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng Sika tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm chân tường Sika 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng Sika 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ Sika 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới Sika 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời Sika 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề Sika 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà Sika 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh Sika 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư Sika 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận bằng Kova

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng Kova tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng Kova 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng Kova 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng Kova 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng Kova 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng Kova 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng Kova 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng Kova 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng Kova 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng Kova 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận bằng Quicseal

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng Quicseal tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng Quicseal 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng Quicseal 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng Quicseal 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng Quicseal 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng Quicseal 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng Quicseal 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng Quicseal 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng Quicseal 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng Quicseal 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận bằng màng chống thấm

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng màng chống thấm tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng màng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng màng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng màng chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng màng chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng màng chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng màng chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng màng chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng màng chống thấm 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng màng chống thấm 160. 000 vnđ/m² – 210. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận bằng tôn

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng tôn tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng tôn 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng tôn 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng tôn 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng tôn 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng tôn 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng tôn 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng tôn 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng tôn 160. 000 vnđ/m² – 210. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng tôn 170. 000 vnđ/m² – 220. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận bằng xi măng

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng xi măng tại Phú Nhuận

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng xi măng 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng xi măng 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng xi măng 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng xi măng 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng xi măng 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng xi măng 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng xi măng 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng xi măng 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng xi măng 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận của TPNY trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0825.28.15.14 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại Phú Nhuận

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Phú Nhuận

Tham khảo thêm dịch vụ liên quan chống thấm tường tại Phú Nhuận của TPNY

5/5 - (10 bình chọn)
Chia Sẻ