Bảng giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 giá rẻ nhất

Theo dõi TPNY trên

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 của TPNY

Bảng giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 giá rẻ nhất

Bảng giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 giá rẻ nhất

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà trọn gói tại quận 5 giá rẻ

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm chân tường 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 bằng Sika

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng Sika tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm chân tường Sika 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng Sika 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ Sika 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới Sika 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời Sika 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề Sika 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà Sika 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh Sika 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư Sika 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 bằng Kova

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng Kova tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng Kova 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng Kova 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng Kova 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng Kova 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng Kova 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng Kova 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng Kova 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng Kova 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng Kova 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 bằng Quicseal

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng Quicseal tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng Quicseal 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng Quicseal 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng Quicseal 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng Quicseal 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng Quicseal 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng Quicseal 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng Quicseal 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng Quicseal 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng Quicseal 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 bằng màng chống thấm

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng màng chống thấm tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng màng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng màng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng màng chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng màng chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng màng chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng màng chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng màng chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng màng chống thấm 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng màng chống thấm 160. 000 vnđ/m² – 210. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 bằng tôn

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng tôn tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng tôn 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng tôn 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng tôn 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng tôn 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng tôn 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng tôn 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng tôn 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng tôn 160. 000 vnđ/m² – 210. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng tôn 170. 000 vnđ/m² – 220. 000 vnđ/m²

 TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 bằng xi măng

 Stt

Báo giá các hạng mục thi công chống thấm tường bằng xi măng tại quận 5

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà bằng xi măng 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ chống thấm tường đứng bằng xi măng 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà cũ bằng xi măng 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà mới bằng xi măng 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ chống thấm tường ngoài trời bằng xi măng 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà liền kề bằng xi măng 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ chống thấm ngược tường nhà bằng xi măng 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng xi măng 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà chung cư bằng xi măng 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5 của TPNY trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0825.28.15.14 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ TPNY tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tường nhà tại quận 5

  • 🌐 Website: tpny.vn
  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 💌 Mail: tpny.vn@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 5

Tham khảo thêm dịch vụ liên quan chống thấm tường tại quận 5 của TPNY

5/5 - (5 bình chọn)
Chia Sẻ